ISETEENINDUSKESKKONNA KASUTAMISE TINGIMUSED
 

Käesolevaga lepivad Klient ja Vee-ettevõtja kokku Iseteeninduskeskkonna kasutamise tingimustes alljärgnevas:

1. MÕISTED

1.1 Esindatav on isik, kes volitab Klienti isikule kuuluvate kinnistu(te)ga seotud Andmeid edastama Vee-ettevõtjale.

1.2 Iseteeninduskeskkond on Vee-ettevõtja loodud Internetipõhine iseteeninduskeskkond ja SMS-lühisõnumi vastuvõtmine ühiselt.

1.3 Identifitseerimiseks vajalikud vahendid on digitaalset tuvastamist võimaldav sertifikaat (näiteks ID-kaart, mobiili-ID) ja Kliendi poolt Tingimustes märgitud Mobiiltelefoni number.

1.4 Klient on isik, kes on Vee-ettevõtjaga sõlminud veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste müügilepingu , on loonud Teenuse kasutajakonto ning on aktsepteerinud Tingimused.

1.5 Mobiiltelefoninumber on Tingimustes kindlaksmääratud number, millelt lühisõnumit saates osutab Vee-ettevõtja Teenust.

1.6 SMS-lühisõnumi teenus on Kliendi või Esindatava veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse näidu edastamine Vee-ettevõtjale SMS-lühisõnumi abil.

1.7 Operaator on interneti- või mobiilsideteenuse osutaja, kelle interneti- või mobiilsideteenuseid Klient kasutab.

1.8 Teenus on Iseteeninduskeskkonna vahendusel lepingute sõlmimine, näitude teatamine, teadete edastamine ning muud Vee-ettevõtja poolt pakutavate teenuste kasutamine ning Kliendi või Esindatava veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse näidu edastamine Vee-ettevõtjale SMS-lühisõnumi abil.

1.9 Tingimused on käesolev Iseteeninduskeskkonna kasutamise üldtingimused.

1.10 Vee-ettevõtja on Watercom OÜ.

2. TEENUSE KASUTAMISE TINGIMUSED

2.1 Klient saab kasutada Teenust ööpäev läbi iga päev.

2.2 Juhul, kui Teenuse kasutamisel ilmneb takistusi ning Teenust ei ole võimalik kasutada Tingimuste punktis 2.1 nimetatud ajal, teavitab Vee-ettevõtja Klienti sellisest takistusest oma kodulehel esimesel võimalusel.

2.3 Vee-ettevõtja ei vastuta Teenuse kasutamisel tekkivate viivituste, kahjude ega muude tagajärgede eest, mis on tingitud Vee-ettevõtjast sõltumatutest asjaoludest.

3. KLIENDI IDENTIFITSEERIMINE

3.1 Kliendi identifitseerimine toimub:

3.1.1 Iseteeninduskeskkonda digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi abil;

3.1.2 SMS-lühisõnumi teenuse kasutamisel Kliendi poolt Tingimustes märgitud Mobiiltelefoninumbri alusel, või poolte kokkuleppel muul viisi.

3.2 Klient on kohustatud hoidma identifitseerimiseks vajalikke vahendeid hoolikalt, välistades nende sattumist Kliendi tahte vastaselt kolmanda isiku valdusesse.

3.3 Kui tekib oht Teenuse kasutamiseks kolmandate isikute poolt, on Klient kohustatud viivitamatult Tingimused peatama. Tingimuste peatamiseks Teavitab Klient Vee-ettevõtjat .

3.4 Kui Vee-ettevõtja saab Tingimuste punkti 3.3 kohase teate Kliendilt, peab Vee-ettevõtja tarvitusele võtma kõik abinõud tõkestamaks Teenuse kasutamine.

4. TEENUSTASU

4.1 Vee-ettevõtja võimaldab Kliendil edastada Andmeid selle eest tasu võtmata.

4.2 Klient tasub teenusega seotud kulud Operaatorile.

5. TINGIMUSTE MUUTMINE JA TÄIENDAMINE

5.1 Vee-ettevõtjal on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades muudatustest Klienti kirjalikult Kliendi e-postiaadressil, mille viimane on Vee-ettevõtjale teatavaks teinud, ja Vee-ettevõtja kodulehel vähemalt 1 (üks) kuu ette.

5.2 Teade loetakse kätte saaduks, kui e-kirja lähetus on tehnoloogiliselt registreeritud .

5.3 Kui Klient ei nõustu Tingimuste muudatustega, on Kliendil õigus Tingimuste punktis 5.1 toodud tähtaja jooksul Tingimused üles öelda.

5.4 Kui Klient ei ole Tingimuste punktis 5.1 toodud tähtaja jooksul Tingimused üles öelnud, loetakse, et Klient on muudatustega nõustunud.

6. TINGIMUSTE KEHTIVUS

6.1 Tingimused on sõlmitud tähtajatuna.

7. TINGIMUSTE ÜLESÜTLEMINE

7.1 Kliendil on õigus Tingimuste ühepoolselt üles öelda, teatades oma soovist Vee-ettevõtjale kirjalikult.

7.2 Vee-ettevõtjal on õigus Tingimused ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Kliendile kirjalikult 7 (seitse) tööpäeva ette.

7.3 Vee-ettevõtjal on õigus Tingimused ühepoolselt viivitamatult üles öelda, kui Klient ei täida Tingimusi.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Klient kinnitab, et ta on edastanud Vee-ettevõtjale Iseteeninduskeskkonna kasutajaks registreerumisel tõeseid isikuandmeid, sealhulgas registreerinud end oma õige ja täieliku nime all, edastanud oma kehtiva elektronposti aadressi ja Mobiiltelefoninumbri.

8.2 Klient kinnitab, et ta edastab Vee-ettevõtjale läbi Iseteeninduskeskkonna vaid tema või Esindatava õigeid Andmeid.

8.3. Klient ei tohi Teenust kasutada mittesihipärasel (sealhulgas, kuid mitte ainult, seadusevastaseks tegevuseks või viisil, mis võib põhjustada kahju Vee-ettevõtjale või kolmandale isikule).

8.4 Klient kinnitab, et on Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nendega nõus.